Check out the Latest Articles:结婚也没钱买钻戒,所以就决定买个指环。
看了几个,都没舍得买。后来宝宝在论坛上有人介绍说卡地亚不错。服务也好。所以就去试一试。
没想到服务真的好。最后就真的买了卡地亚。
也花了哥1400欧元啊。

dsc04065

dsc04068

dsc04070

dsc04072

dsc04083

dsc04080

dsc04077

dsc04085

dsc04086

dsc04091

dsc04095  1. It‘s quite in here! Why not leave a response?0


自定义搜索